Главная О сайте

Категория :"Економіка підприємства, реферат, курсова, диплом"

Економіка виробничо-господарських процесів (курсова робота)
Шпаргалка
Шпаргалка
Шпаргалка
Шпаргалка
Поняття, класифікація і структура персоналу (реферат)
Підприємництво як сучасна форма господарювання (реферат)
Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій (реферат)
Добровільні та інституціональні об’єднання підприємств (організацій) (реферат)
Класифікація і структура підприємств (реферат)
Правові основи функціонування (реферат)
Поняття, цілі й напрямки діяльності (реферат)
Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу фірми (реферат)
Кадрова політика й система управління персоналом (реферат)
Визначення чисельності окремих категорій працівників (реферат)
Ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій) (реферат)
Методичні основи визначення ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання (реферат)
Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище (реферат)
Санація (фінансове оздоровлення) суб’єктів господарювання (реферат)
Практика здійснення та ефективність реструктуризації підприємств (організацій) (реферат)
Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємств (організацій) (реферат)
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства (організа
Чинники зростання ефективності виробництва (діяльності підприємства) (реферат)
Сутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва (реферат)
Оцінка фінансово-економічного стану підприємства (організації) (реферат)
Формування й використання прибутку (реферат)
Зміст і форми фінансової діяльності підприємства (організації) (реферат)
Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика,види, методи встановлення та регулювання (реферат)
Собівартість окремих виробів (реферат)
Сукупні витрати і собівартість продукції (послуг) (реферат)
Управління витратами на підприємстві (реферат)
Загальна характеристика витрат на виробництво продукції (надання послуг) (реферат)
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (реферат)
Застосовувані форми й системи оплати праці (реферат)
Сучасна політика оплати праці (реферат)
Мотивація трудової діяльності (реферат)
Продуктивність праці персоналу: сутність, методи визначення та чинники зростання (реферат)
Державний нагляд за якістю та внутрішньовиробничий технічний контроль (послуг) (реферат)
Стандартизація і сертифікація продукції (послуг) (реферат)
Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) (реферат)
Матеріально-технічне забезпечення виробництва (реферат)
Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг) (реферат)
Загальна характеристика продукції (послуг) (реферат)
Тактичне та оперативне планування (реферат)
Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування (реферат)
Методологічні основи планування (реферат)
Прогнозування розвитку підприємств (реферат)
Державне економічне регулювання діяльності суб’єктів господарювання (реферат)
Соціальна інфраструктура й соціальна діяльність підприємства. Відтворення й розвиток інфраструктури (реферат)
Система технічного обслуговування (реферат)
Поняття, види і значення інфраструктури (реферат)
Суспільні форми організації виробництва (реферат)
Підготовка виробництва (реферат)
Методи організації виробництва (реферат)
Організація виробничого процесу в часі (реферат)
Організаційні типи виробництва (реферат)
Структура і принципи організації виробничого процесу (реферат)
Формування й використання виробничої потужності підприємства (реферат)
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності) (реферат)
Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства (реферат)
Характеристика техніко-технологічної бази виробництва (реферат)
Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень (реферат)
Організаційний прогрес (поступ) (реферат)
Науково-технічний прогрес, його загальні та пріоритетні напрями (реферат)
Загальна характеристика інноваційних процесів (реферат)
Інвестиційні проекти підприємств та організацій (реферат)
Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій (реферат)
Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій (реферат)
Залучення іноземних інвестицій для розвитку й посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання (реферат)
Формування й регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів) (реферат)
Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій (реферат)
Поняття, склад і структура інвестицій (реферат)
Загальна характеристика й нормування (реферат)
Оцінка вартості нематеріальних активів (реферат)
Нематеріальні активи (реферат)
Нематеріальні ресурси (реферат)
Структура, нормування й використання оборотних фондів підприємства (реферат)
Ефективність відтворення та використання основних фондів (реферат)
Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів (реферат)
Оцінка, класифікація і структура основних фондів (виробничих фондів та іншого майна) (реферат)
Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна) (реферат)
Вищі органи державного управління підприємствами (реферат)
Організаційні структури управління підприємствами (реферат)
Методи управління діяльності підприємств (реферат)
Сутність і функції процесу управління (реферат)
Міжнародна підприємницька діяльність (реферат)
Договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки в підприємницькій діяльності (реферат)
Шпаргалка
Шпаргалка
Шпаргалка
Шпаргалка
Шпаргалка
Шпаргалка
Порядок створення підприємства (реферат)
Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку (курсова робота)
Планування використання ресурсів підприємства для виконання виробничої програми (курсова робота)
Інвестиційна стратегія підприємства (реферат)
Інвестиційна стратегія підприємства (реферат)
Автоматизація управління трудовими ресурсами, як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства (реферат)
Адаптація зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК до умов зовнішнього ринку (реферат)
Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень (реферат)
Аналіз та діагностика фінансового потенціалу підприємства (реферат)
Бюджетування як інструмент фінансового управління підприємством (реферат)
Взаємозалежність цілей функціонування підприємства та факторів, що на них впливають (реферат)
Вивчення резервів зниження собівартості продукції (реферат)
Визначення рівня організаційної сталості підприємства (реферат)
Аспекти формування інвестиційної політики підприємства (реферат)
Значення оцінки фінансової стійкості господарюючого суб\'єкта на шляху інтеграції України у Європу (реферат)
Комплексний підхід до визначення сутності управління витратами обігу торгівельного підприємства (реферат)
Контроль витрат за допомогою розробки бюджетів (реферат)
Механізм розробки інвестиційної стратегії підприємства (реферат)
Модель інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства України (реферат)
Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці (рефер
Необхідність економічного аналізу в системі управління підприємством (реферат)
Організація управління підприємством та його змінами (реферат)
Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання (реферат)
Особливості інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах (реферат)
Особливості інформаційного забезпечення торговельного підприємства (реферат)
Оцінка результатів діяльності підприємства (реферат)
Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства (реферат)
Оцінка фінансового стану на підприємстві та напрямки його покращення (реферат)
Політика управління оборотними коштами підприємств молочної промисловості (реферат)
Проблема фінансування інноваційного процесу на підприємствах (реферат)
Проблеми фінансового планування та бюджетування (реферат)
Розрахунки з діловими партнерами як важливий об\'єкт обліку, аналізу і контролю підприємницької діяльності (реферат)
Роль амортизації в інвестуванні підприємств (реферат)
Роль економічного аналізу у підвищенні ефективності діяльності підприємства (реферат)
Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності підприємства (реферат)
Управління собівартістю продукції як передумова ефективної діяльності підприємства (реферат)
Управління стратегічним потенціалом машинобудівного підприємства (реферат)
Управління фінансуванням основних засобів (реферат)
Управління якістю і умови праці (реферат)
Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах (реферат)
Фінансовий аналіз як засіб оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства (реферат)
Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства (реферат)
Формування стратегічного потенціалу, як основа функціонування підприємства на сучасному етапі розвитку економіки (реферат)
Фінансовий механізм підприємства як основна ланка народного господарства (реферат)
Загальні особливості невиплати дивідендів (реферат)
Значення оцінки фінансової стійкості господарюючого суб\'єкта на шляху інтеграції України у Європу (реферат)
Конкуренція: позитив чи негатив? (реферат)
Концепція збалансованих показників як інструмент забезпечення ефективності управління підприємством (реферат)
Методичні аспекти аналізу фінансового стану (реферат)
Модель інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства України (реферат)
Недоліки нормативно-правової бази як основного джерела інформації для формування стратегії підприємства щодо оптимізації витрат на оплату праці (рефер
Необхідність фінансового планування на підприємстві (реферат)
Обґрунтування інвестиційної стратегії підприємства (реферат)
Основні проблеми методології планування діяльності підприємств в ринкових умовах господарювання (реферат)
Особливості інноваційної діяльності підприємств в сучасних умовах (реферат)
Оцінка фінансової стійкості підприємства (реферат)
Планування розвитку конкурентоспроможності підприємства (реферат)
Права користування природними ресурсами та майном як складові нематеріальних активів (реферат)
Проблеми оцінки інтелектуального внеску до статутного капіталу (реферат)
Роль амортизації в інвестуванні підприємств (реферат)
Теоретико-методологічні засади оцінювання ефективності підприємства (реферат)
Удосконалення оплати праці на підприємстві (реферат)
Управління комерційними ризиками підприємницької діяльності (реферат)
Фінансове планування на підприємствах в сучасних умовах (реферат)
Фінансовий аналіз як засіб оцінки і прогнозування економічного потенціалу підприємства (реферат)
Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства (реферат)
Визначення рівня організаційної сталості підприємства (реферат)
Визначення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств за допомогою Swot-аналізу (реферат)
Аналіз та діагностика фінансового потенціалу підприємства (реферат)
Аналіз ліквідності та конкурентоспроможності підприємства як передумова підготовки та прийняття управлінських рішень (реферат)
Амортизація як важлива ланка управління фінансовими ресурсами підприємства (реферат)
Інвестиційна стратегія підприємства (реферат)
Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення організації праці та виробництва на прикладі місцевого підприємства (диплом)
Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації системи аспірації повернення повітря в розподільну коробку (реферат)
Розрахунок економічного ефекту від впровадження автоматизації виробничого процесу випалювання кахелю (курсова робота)
Оборотні кошти підприємств (реферат)
Розробка програми підприємницької діяльності (курсова робота)
Шляхи підвищення прибутку і рентабельності підприємства (Райффайзен Банк Аваль) (курсова робота)
Комерційна діяльність: роль, значення, поняття, цілі, правова основа. Закупівля і доставка, продаж, реклама товару (курсова робота)
Сутність і методи обчислення рентабельності (реферат)
Ринкове середовище господарств, підприємств та організацій (реферат)
Аналіз робочої сили на підприємстві (реферат)
Необхідність, функції та причини інституту банкрутства підприємства (реферат)
Структура і склад інформаційних систем підприємства (курсова)
Стратегія розвитку підприємства (реферат)
Планування заходів щодо поліпшення використання транспортних засобів на ВАТ “Коломиягаз” (курсова)
Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення (на прикладі ТОВ “Таргет”) (курсова)
Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій (курсова)
Правове регулювання підприємницької діяльності (контрольна)
Загальна характеристика виробничої потужності підприємства: визначення, види ти чинники що її визначають. Розрахунок виробничої потужності. Показники,
Методика визначення потреби в інвестиційних ресурсах (реферат)
Матеріальні та енергетичні баланси виробництва (реферат)
Поняття ринку праці, його елементи і функції. Регулювання зайнятості населення. Заробітна плата в ринкових умовах та її регулювання (контрольна робота
Доходи торгівельного підприємства: склад, джерела, аналіз, шляхи збільшення (контрольна робота)
Витрати підприємства: критерії, їх знання і класифікація (реферат)
Аналіз ефективного використання виробничих ресурсів (реферат)
Виробнича потужність та пропускна спроможність підприємства ресторанного господарства (курсова)
Аналіз фінансової діяльності Центру поштового зв’язку №3 Івано-Франківської дирекції УДППЗ “Укрпошта”, та напрями покращення роботи (дипломна)
Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення (ВАТ “Оріана”) (курсова)
Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства (курсова)
Інтегральна ефективність діяльності підприємства (реферат)
Шляхи підвищення ефективного використання основних фондів підприємства (ВАТ «Промприлад”) (курсова)
Фактори продуктивності праці (реферат)
Умови праці та фактори їх формування (реферат)
Теоретичні основи аналізу ринку праці (реферат)
Тарифно-кваліфікаційний довідник і його застосування (реферат)
Тарифні ставки працівників (реферат)
Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати (реферат)
Сутність і завдання організації праці. Організація й обслуговування робочих місць (реферат)
Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці (реферат)
Соціально-економічна сутність заробітної плати (реферат)
Розроблення плану продуктивності праці (реферат)
Робочий час. Режим праці та відпочинку. Сутність нормування праці та його значення (реферат)
Державне регулювання заробітної плати. Договірне регулювання заробітної плати (реферат)
Принципи і складові елементи організації заробітної плати (реферат)
Призначення тарифної системи. Доплати і надбавки. Удосконалення тарифної системи (реферат)
Почасова форма оплати праці (реферат)
Поняття ринку праці, його елементи і функції (реферат)
Поняття і сутність факторів продуктивності. Резерви підвищення продуктивності праці (реферат)
Поділ і кооперація праці на підприємстві (реферат)
Планування й аналіз чисельності працівників (реферат)
Планування й аналіз заробітної плати (реферат)
Організація преміювання працівників (реферат)
Оплата праці в бригадах (реферат)
Оплата праці в бригадах (реферат)
Об\'єкти нормування праці (реферат)
Норми затрат праці. Методи встановлення норм (реферат)
Методичні основи планування продуктивності праці (реферат)
Сутність вартості робочої сили. Вартість робочої сили і доходи населення (реферат)
Загальні поняття форм і систем заробітної плати. Відрядна форма оплати праці (реферат)
Джерела формування капіталу підприємства (реферат)
Класифікація затрат робочого часу робітника (реферат)
Планування й аналіз заробітної плати (реферат)
Методичні основи планування продуктивності праці (реферат)
Методи визначення показників якості продукції (реферат)
Облік витрат на оцінку і контроль якості продукції. Контроль якості продукції, різновиди контролю (реферат)
Системи та методи планування робочого часу (реферат)
Аналіз фінансового стану підприемства (реферат)
Тарифна і безтарифна системи оплати праці (реферат)
Сучасні тенденції побудови та розвитку системи внутрішнього контролю промислових підприємств в Україні (реферат)
Управління оборотними активами на вуглевидобувних підприємствах Донбасу з метою відновлення фінансової стійкості і платоспроможності (реферат)
Інвестиційно-інноваційна діяльність промислових підприємств (реферат)
Економіко-математичне моделювання оптимізації обсягу і структури оборотних активів вуглевидобувних підприємств і джерел їхнього формування (реферат)
Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (реферат)
Економічна характеристика ТзОВ “Чиста вода” (торгівля водою) (реферат)
“Види та джерела формування фінансових засобів на підприємстві” (контрольна робота)
Форми і системи оплати праці (реферат)
Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну. (курсова робота)
Політика збуту продукції на підприємстві (курсова робота)
Організація оплати праці на підприємстві (курсова робота)
Оцінка ефективності інвестиційної діяльності (реферат)
Фрмуванням механізму зниження собівартості продукції в умовах розширення ЗЕД ТзОВ „Брокер\" (дипломна робота)
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів (курсова робота)
Аналіз асортименту і структури продукції (курсова робота)
Стратегія управління доходами торговельного підприємства: зміст, (курсова робота)
Договірні взаємовідносини та партнерські зв‘язки у підприємницькій діяльності (курсова робота)
Ефективність реалізації функції контролю (на прикладі ВАТ “Сільгоспхімія”) (курсова робота)
Формування амортизаційної політики підприємства (курсова робота)
Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції та послуг (курсова робота)
Шпаргалки з економіки підприємства (шпаргалка)
Планування заходів зі зниження собівартості продукції на ВАТ «Жидачівський сирзавод (дипломна робота)
Резерви покращення використання основних засобів на ВАТ «Пресмаш» (курсова робота)
Явочна, облікова і середньооблікова чисельність працівників. (реферат)
Характеристика інвестицій, візновиди і структура капітальних вкладень (реферат)
Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на виробничому підприємстві (реферат)
Інноваційна діяльність підприємства (курсова робота)
Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку та шляхи їх удосконалення (курсова робота)
Шпаргалки
Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства (курсова робота)
Шпаргалка
Розробка виробничо-господарського плану і організаційної структури підрозділу підприємства (курсова робота)
Оцінка фінансового стану підприємства, платежі за ресурси (контрольна робота)
Статут підприємства (реферат)
Ринкове господарство, як невід’ємний компонент товарного виробництва. Товарне виробництво – об’єктивна основа розвитку підприємства. Сутність ринкової
Аналіз конкурентної ситуації та структура конкурентних сил в галузі (курсова робота)
Методи аналізу економічних ризиків та способи їх зниження (курсова робота)
Сучасна державна політика оплати праці (реферат)
Нематеріальні ресурси підприємства та їх правовий захист (реферат)
Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та заходи підвищення ефективності використання трудових ресурсів (Одеське нафтопровідне управлінн
Шляхи вдосконалення управління підприємством (курсова робота)
Управління якістю і конкурентоспроможністю продукції (реферат)
Вступ до фаху: економіст (реферат)
Вступ до фаху: економіка підприємства, економіст (реферат)
Шляхи покращення використання основних виробничих засобів на ВАТ “Пресмаш” (курсова робота)
Вступ до фаху: економіка підприємства (реферат)
Вступ до фаху – економіст (дівчина) (реферат)
Функціонально-вартісний аналіз (реферат)
Сутність і склад капітальних інвестицій. Капіталовкладення (реферат)
Логіка розробки бізнес-плану (реферат)
Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносин з державними позабюджетними фондами (контрольна)
Методика аналізу відносних показників фінансової стійкості. Аналіз валюти бухгалтерського балансу (контрольна)
Прибуток як економічна категорія (реферат)
Реструктуризація у системі антикризового фінансового управління підприємством (реферат)
Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів (контрольна)
Грошові надходження та їх необхідність для підприємства. Сутність, склад і структура оборотніх активів (контрольна)
Фінансові аспекти реорганізації підприємств (реферат)
Формування статутного фонду підприємства. Форми розрахункових операцій по податках і обов’язкових зборів у сучасних умовах господарювання (контрольна)
Аналіз варіантів фінансування придбання підприємством обладнання і вибір найбільш ефективного варіанту (контрольна)
Аналіз і виявлення резерів покращення ефективності господарювання підприємства в галузі рослинництва (дипломна)
Оборотні засоби, джерела їх утворення, підвищення ефективності використання (на прикладі С/Г СТОВ “Лука”) (дипломна)
Формування показників праці та заробітної плати і методика їх аналізу на підприємстві (дипломна)
Міжнародні інвестиції (реферат)
Фактори, які впливають на організацію фінансів підприємств, порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємства в банку (контр
Функції фінансів підприємств і їх характеристика (реферат)
Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання (реферат)
Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання (реферат)
Фінансова стійкість підприємства, її показники та методика їх розрахунку (реферат)
Фінансова робота на підприємствах (реферат)
Фінансова криза на підприємствах та причини її виникнення (реферат)
Фінансові ресурси підприємств, їх склад і характеристика (реферат)
Фіксований сільськогосподарський податок (реферат)
Сутність фінансового стану підприємства, його показники та методика їх розрахунку (реферат)
Сутність фінансів підприємств, принципи їх організації та зміст (реферат)
Сутність податкової системи, принципи її побудови, види податків і джерела їх сплати (реферат)
Сутність оборотних активів, їх склад та структура (реферат)
Сутність ліквідності підприємства, її показники та методика їх розрахунку (реферат)
Сутність, призначення і функції податків (реферат)
Сплата єдиного податку (реферат)
Розрахунок, розподіл і використання загального та чистого прибутку (реферат)
Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві (реферат)
Реструктуризація підприємств, її види та показники ефективності (реферат)
Процедура визначення боржника банкрутом і його ліквідація (реферат)
Прямі податки (пошукова робота)
Непрямі податки (пошукова робота)
Загальний порядок нормування власних оборотних активів підприємств (пошукова робота)
Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах (пошукова робота)
Поточні та інші рахунки підприємств у банках, порядок їх відкриття та руху коштів на них (реферат)
Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень (реферат)
Порядок проведення санації підприємств (реферат)
Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку (реферат)
Порядок видачі і погашення кредиту (реферат)
Показники стану та використання основних фондів і їх розрахунок самохідних машин і механізмів (реферат)
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (реферат)
Плата за воду (реферат)
Плата (податок) за землю (реферат)
Планування прибутку (реферат)
Підприємство як суб\'єкт господарювання, отримання доходів і економічних відносин (реферат)
Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності (реферат)
Особливості оподаткування доходів від заняття підприємницькою діяльністю та інших доходів (реферат)
Основні фонди підприємств, їх склад, оцінка, знос, амортизація та відновлення (реферат)
Організація оборотних активів та джерела їх формування (реферат)
Оподаткування доходів фізичних осіб (реферат)
Оперативне фінансове планування (реферат)
Необхідність, суть, види і функції кредиту (реферат)
Місцеві податки і збори (реферат)
Місцеві збори (реферат)
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (реферат)
Економічний зміст прибутку і рентабельності, їх роль в умовах розвитку підприємництва (реферат)
Економічна сутність санації, випадки та мета проведення (реферат)
Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання (реферат)
Джерела і порядок погашення податкових зобов\'язань платником податків (реферат)
Грошові кошти і організація розрахунків на підприємствах (пошукова робота)
Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання (реферат)
Виторг, його планування і використання (реферат)
Банківський кредит, його види, форма видачі, принципи та об\'єкти кредитування (реферат)
Акцизний збір (реферат)
Сучасні форми і системи оплати праці персоналу на підприємстві (курсова)
Середня, абсолютна та відносна швидкість розвитку (реферат)
Аналіз стану основних фондів підприємства (реферат)
Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегії (реферат)
Банкрутство підприємства (реферат)
Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації (реферат)
Інноваційний менеджмент (реферат)
Інновації та інноваційний процес (контрольна)
1. Резервний капітал, його види і джерела фінансування. 2. Вартість власного, запозиченого та загального капіталу підприємства (контрольна)
1. Ринкові економічні відносини і товарно-грошовий фетишизм. Шляхи його подолання. 2. Порядок і формула для визначення прибутку. Шляхи збільшення суми
Статутний капітал підприємництва – важливе формування його активів (реферат)
Статут приватного підприємства (реферат)
Форми і методи державної підтримки санації підприємств (реферат)
1. Сутність прибутку підприємства, норма прибутку. 2. Сутність та особливості аграрних відносин. 3. Сучасна НТР, її суть і протиріччя. 4. Тип, форми
Тренінги розвитку здібностей. інноваційного підходу до вирішення проблем раціоналізації трудової діяльності (реферат)
Ергономічний підхід до раціоналізації трудової діяльності (реферат)
Місце і роль раціоналізації трудової діяльності у розвитку теорії та практики організації праці (реферат)
Методологічні підходи до раціоналізації трудової діяльності (реферат)
Основні поняття про право інтелектуальної власності (реферат)
Працездатність і методи її підвищення (реферат)
Раціоналізація трудової діяльності в управлінні (реферат)
Сутність і структура трудової діяльності (реферат)
Формування та регулювання заробітної плати (реферат)
Управління персоналом та кадрова політика на підприємстві (реферат)
Соціальне партнерство (реферат)
Соціальна політика та соціальний захист населення (реферат)
Системи преміювання (реферат)
Ринок праці в Україні (реферат)
Ринки робочої сили (реферат)
Управління продуктивністю (пошукова робота)
Оплата праці (пошукова робота)
Населення і трудові ресурси України (пошукова робота)
Організація праці (реферат)
Нормування праці як основа її організації (реферат)
Міжнародна організація праці (МОП) (реферат)
Класична і неокласична теорії зайнятості (реферат)
Класифікація за статусом зайнятості (реферат)
Зайнятість населення і безробіття (реферат)
Види бригад за ознаками (реферат)
Вартість робочої сили та її структура (реферат)
Відтворення трудових ресурсів (реферат)
Аналіз і планування трудових показників (реферат)
Наслідки реструктуризації. Оцінюючі показники (реферат)
Управління матеріальними ресурсами як чинник мінімізації витрат на виробництво продукції та максимізації доходів фірми (реферат)
Необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації основних фондів (реферат)
Методика порівняння аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості (реферат)
Вступ до фаху (реферат)
Майно підприємства: загальні положення, характеристика майна за розміщенням, складом, джерелами утворення (реферат)
Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу на виробничому підприємстві (реферат)
Структура бізнес плану (реферат)
Статутний капітал і корпоративні права підприємства (реферат)
Розробка стратегії інноваційного підприємства (реферат)
Призначення та завдання бізнес-плану (реферат)
Правові основи функціонування підприємств (реферат)
Особливості технологічних процесів (реферат)
Організація розробки бізнес-плану (реферат)
Методи оптимізації грошових потоків підприємства (реферат)
Зміст, цілі і завдання управління фінансовою діяльністю. Методи прогнозування фінансового стану підприємства (реферат)
Зміст виробничого плану (реферат)
Аналіз активів підприємства (реферат)
Оцінка фінансового стану ВАТ „Шляховик” (курсова)
Рентабельність та собівартість продукції (курсова)
Сутність та основні ознаки підприємства (фірми), класифікація, цілі, особливості функціонування в умовах ринкової економіки, банкрутство, основні пока
Основні засоби підприємства (курсова)
Основні напрямки використання прибутку підприємства (курсова)
Механізм функціонування ринку праці в сучасних умовах (контрольна)
Спеціалізація і кооперування виробництва та їх ефективність (реферат)
Визначення термінів з курсу Економіка підприємства (реферат)
Організаційно-економічні особливості функціонування торговельного підприємства (курсова)
Оперативне планування, його суть, завдання і система (контрольна)
Соціальне партнерство (курсова)
Техніко-технологічна база підприємства (контрольна)
Розміщення сільського господарства. Економіка виробництва льону-довгунця (контрольна)
Оборотні фонди та оборотні кошти підприємства (контрольна)
Форми та системи оплати праці. Розрахунок середньої заробітньої плати Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства (контрольна)
Поняття і правове регулювання оплати праці, норми, системи оплати (курсова)
Методи кількісного аналізу ризику господарської діяльності (курсова)
Міжнародна підприємницька діяльність (курсова)
Особливості цілей і напрямків діяльності підприємств в сучасних умовах господарювання (курсова)
Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів (реферат)
Сучасні форми об’єднань підприємств. мета їх створення та особливості їх діяльності (курсова)
Економічне значення матеріально-технічногозабезпечення підприємства. Зацікавленість підприємства в економії матеріалів (контрольна)
Розвиток лізингу в Україні, формування лізингового ринку (курсова)
Аналіз прямих витрат ( матервальних та на оплату праці) (курсова)
Планування діяльності підприємства (курсова)
1.Горизонтальний та вертикальний поділ праці на підприємстві. 2.Формування та розподіл прибутку виробничого підрозділу підприємства. 3.Оплата праці як
Правові форми організації підприємств (курсова)
Інтегральна ефективність діяльності підприємства (курсова)
Нормування праці на підприємсті (курсова)
Реструктуризація підприємств (реферат)
Інноваційна діяльність підприємства (реферат)
Персонал підприємства (реферат)
Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення (курсова)
Аналіз конкурентоспроможності підприємства (курсова)
1.Форми та системи оплати праці. 2.Розрахунок середньої заробітньої плати (контрольна)
Аналіз фінансового стану УМГ «Прикарпаттрансгаз» (курсова)
Аналіз використання МТП (реферат)
Аналіз господарської діяльності підрозділу ВАТ Київська поліграфічна фабрика “Зоря” (курсова)
Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації (реферат)
Аналіз випуску готової продукції та її реалізації (курсова)
Організація оплати праці на підприємстві (реферат)
Державне і договірне регулювання оплати праці (реферат)
Інтегральна ефективність діяльності підприємства (курсова)
Банкрутство (реферат)
Рентабельність підприємства (дипломна)
Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення економічної діяльності підприємства в структурованому ринковому середовищі (реферат)
Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення. На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт” (курсова)
Конкурентоспроможність торгівельного підприємства (курсова)
Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства (курсова)
Планування діяльності підприємств (курсова)
Матеріально-технічне забезпечення підприємства (контрольна)
Удосконалення механізму ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області (курсова)
Формування прибутку промислового підприємництва (курсова)
Формування заробітної плати в умовах перехідної економіки України (реферат)
Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення (курсова)
Основи економіки праці (реферат)
Основи управління персоналом підприємства (курсова)
Управління затратами підприемств (реферат)
Наукова організація праці її зміст та завдання (курсова)
Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання (реферат)
Ефективність використання інновацій (реферат)
Структура і функції матеріально-технічного забезпечення на підприємстві (реферат)
Основи управління персоналом підприємства (курсова)
Види підприємств. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями (реферат)
Розробка поточного плану підприємства (курсова)
Автоматизовані системи, підготовка гнучких комп’ютерних виробників (реферат)
Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку підприємства (реферат)
Фінанси господарських суб’єктів (реферат)
Етапи ліквідації підприємства (реферат)
Управління матеріальними ресурсами (контрольна)
Законодавча база діяльності підприємства в Україні (реферат)
Збутова політика підприємства (реферат)
Капітал. Виробничі фонди і нематеріальні ресурси (реферат)
1. Людські ресурси і трудовий потенціал. Склад та фактори динаміки людських ресурсів. 2. Планування та аналіз трудових показників підприємства у сучас
1. Людські ресурси і трудовий потенціал. Склад та фактори динаміки людських ресурсів. 2. Планування та аналіз трудових показників підприємства у сучас
Методика функціонально-вартісного аналізу на підприємстві (реферат)
Методи ціноутворення на підприємствах промисловості будматеріалів (реферат)
Напрям інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства за нормальних умов господарювання (реферат)
Збутова політика підприємства (реферат)
Колективний договір (реферат)
Управління матеріальними ресурсами (контрольна)
Управління матеріальними ресурсами (контрольна)
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства та продукції (реферат)
Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів підприємств різних форм господарювання (реферат)
Ціноутворення у сфері послуг (реферат)
Холдингові компанії (реферат)
Форми санації підприємства (реферат)
1. Санаційна спроможність підприємства. 2. Порядок оголошення підприємства банкрутом. 3. Альтернативна санація (контрольна)
Управління затратами підприємства (реферaт)
1.Суть ціни та її функції. 2. Ціноутворення у сфері послуг (контрольна)
Фінанси господарських суб’єктів (реферат)
Стратегічне планування та бізнес-планування в ринкових умовах господарювання (реферат)
Спеціалізація і кооперування виробництва та їх ефективність (реферат)
Система якості на підприємстві (реферат)
Санаційна спроможність підприємства, порядок оголошення підприємства бакрутом (реферат)
Регулювання цін в ринкових умовах господарювання (реферат)
Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів (реферат)
Принципи визначення валових витрат підприємства (реферат)
Поняття та класифікація доходів від реалізації товарів (реферат)
Поняття та класифікація внутрішніх джерел санації (реферат)
Підприємство – первинна ланка народного господарства (контрольна)
Основні фонди підприємства (реферат)
Основні напрямки і програми підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (реферат)
Основи діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (реферат)
Фінанси господарських суб’єктів (реферат)
Організація та наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (реферат)
1.Класифікація підприємств малого бізнесу. 2. Спільні підприємства – системи малого бізнесу. 3.Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств
Економічна сутність прибутку підприємства (Курсова)
Економічна сутність фінансової стратегії діяльності підприємства (Курсова)
Аналіз надходження виробничих запасів (Курсова)
Аналіз фінансової звітності підприємства (Дипломна)
Поняття, мета, значення, принципи, види плануваня (Пошукова робота)
Аналіз використання виробничих запасів (Курсова)
Інноваційний менеджмент у ринковій системі господарювання (Реферат)
Управління затратами підприемств (Реферат)
Основи управління персоналом підприємства (Курсова)
Ефективність використання інновацій (Реферат)
Проблеми ефективного управління корпоративними правами держави на приватизованих підприємствах (Реферат)
Форми i системи оплати працi та їх удосконалення (курсова)
Фiнансове планування на пiдприємствi (курсова)
Управлiння пiдприємством (курсова)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (курсова)
Суть пiдприємства (курсова)
Суб\\\'єкти пiдприємницької дiяльностi (курсова)
Стратегiя планування (курсова)
Спiльнi пiдприємства (курсова)
Плануваня дiяльностi пiдприємства в умовах переходу до ринку (курсова)
Планування як основна ланка управлiння пiдприємством (курсова)
Основнi фонди (курсова)
Органiзацiя договiрної роботи на пiдприємствi (курсова)
Джерела закупок i постачання (курсова)
Власнiсть на засоби виробництва (курсова)
Бiзнес-планування як основа подальшого розвитку пiдприємства (курсова)
Аналiз формування i розподiлу прибутку (курсова)
Аналiз фiнансового стану пiдприємства (курсова)
Аналiз матерiальних ресурсiв (курсова)
Аналiз ефективностi використання оборотних коштiв (курсова)
Аналiз дiяльностi пiдприємства (курсова)
Аналiз витрат пiдприємства (курсова)
Амортизація на підприємстві (курсова)
Інвестиційна діяльність підприємства (курсова)
Планування удосконалення соціального розвитку трудового колективу (диплом)
Організаційне проектування структури управління підприємством (диплом)
Обґрунтування напрямків удосконалення організаційної структури управління підприємством (диплом)
Матеріальне стимулювання персоналу (диплом)
Діяльність спільних підприємств на основі давальницької сировини (диплом)
Бізнес-планування підприємницької діяльності у сучасних умовах господарювання (диплом)
Аналіз та оцінка кредитоспроможності підприємства (диплом)
Фiнансовi вiддiли- бухгалтерський облiк i контроль дiяльностi (диплом)
Управлiння фiнансовою дiяльнiстю підприємства ТЗОВ \\\"ОАЗА\\\" (диплом)
Удосконалення організаційної структури підприємства ЗАТ \\\"СIНЕТ\\\" (диплом)
Роль договорiв у розвитку економiчних відносин мiж суб\'єктами пiдприємницької дiяльностi (диплом)
Цінова політика підприємства (курсова)
Прибуток суть, характеристики, види (курсова)
Вихід підприємства на зарубіжний ринок (курсова)
Рiзноманiтнi форми оплати працi (курсова)
Аналiз операцiйної дiяльностi пiдприємства Рiвненський консервний завод (курсова)
Аналiз виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства (курсова)
Шляхи зростання продуктивностi працi на пiдприємствi (курсова)
Цiнова стратегiя пiдприємства (курсова)
Управлiння фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства (курсова)
Управлiння прибутком пiдприємства (курсова)
Прибуток пiдприємства (курсова)
Прибуток - суть, форми та використання (курсова)
Основнi фонди (курсова)
Дохiд пiдприємства i його структура (курсова)
Аналiз прибутку i рентабельностi (курсова)
Амортизацiйна полiтика пiдприємства в ринкових умовах господарювання (курсова)
Шляхи зростання продуктивностi працi на пiдприємствi (курсова)
Прибуток підприємства (курсова)
Основні фонди (курсова)
Оборотні кошти, оборотні фонди підприємств і об’єднань (курсова)
Мотивацiя працi як складова ринкових відносин (курсова)
Витрати виробництва та обiгу та порядок їх вiднесення до валових витрат (курсова)
Аналіз фінансового стану підприємства (курсова)
Застосування частинних похіднних до аналізу бізнеса (реферат)
Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого (реферат)
Оцiнка експортних можливостей пiдприємства (диплом)
Організація обліку та аналізу інвестиційної діяльності підприємства (диплом)
Вдосконалення управління роботою функціональних служб підприємства (диплом)
Склад та порядок включення до с/в продукції витрат на оплату праці (реферат)
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації) (реферат)
Продуктивність праці та аналіз техніко-економічних показників ЗАТ „Прикарпаття” (курсова)
Оцінка, класифікація і структура сонвоних виробничих фондів (реферат)
Удосконалення структури основних виробничих фондів підприємств автомобільного транспорту в період переходу до ринку (реферат)
Оборотні кошти (реферат)
Види підприємств (реферат)
Бізнес-план. Сутність, функції, методологія розробки (курсова)
Банкрутство підприємства (реферат)
Внутрішньовиробничий технічний контроль якості продукції (реферат)
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів (реферат)
Характеристика повної та обмеженої матеріальної відповідальності (реферат)
Цінова політика підприємства (реферат)
Варіанти цінової політики підприємства (реферат)
Банкрутство підприємства та шляхи його подолання на сучасному етапі (курсова)
Баланс підприємства (реферат)
Фінансово-господарська діяльність підприємств (реферат)
Принципи визначення валових витрат підприємства. Принципи податкової звітності. Терміни подання звітності (реферат)
Обігові кошти підприємства та поліпшення їх використання (контрольна)
Діяльність малого і середнього підприємства (реферат)
Ліцензування діяльності підприємств (реферат)
Суть, оцінка основних фондів (реферат)
Установчі документи підприємства (реферат)
Впровадження стандартів на підприємстві (реферат)
Вплив інфраструктурних підрозділів на економіку (реферат)
Аналіз показників ліквідності підприємства (реферат)
Фінансова санація та банкрутство підприємств (реферат)
Мале підприємництво (реферат)
Фінансова санація і банкрутство підприємств (реферат)
Фінансові результати діяльності підприємства (реферат)
Поточні витрати і ціна продукції підприємства (реферат)
Мотивація і оплата праці на п-ві (реферат)
Інноваційні процеси на підприємстві (реферат)
Організація основного в-ва (реферат)
Якість і конкурентоспроможність продукції (реферат)
Інвестиції (реферат)
Фінансово-кредитні і нематеріальні ресурси п-ва (реферат)
Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва (реферат)
Основні фонди і виробнича потужність підприємства (реферат)
Персонал п-ва і продуктивність праці (реферат)
Мета і завдання виробничої діяльності і шляхи її реалізації (реферат)
Підприємство як суб’єкт господарювання (реферат)
Структура суспільного в-ва (реферат)
Предмет і завдання курсу „Економіка підприємств” (реферат)
Шляхи кращого використання основних фондів (реферат)
Управління асортиментом і якістю товарів на сучасному підприємстві (реферат)
Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах (реферат)
Hематеріальні ресурси (реферат)
Акціонерне товариство як найдієвіша організаційно-правова форма юридичних осіб (дипломна)
Акціонерне товариство як юридична особа (дипломна)
Облік заробітної плати (диплом)
Облік, аналіз і аудит готової продукції та її реалізації (диплом)
Шляхи підвищення рентабельності підприємства в умовах ринкових відносин (диплом)
ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. Акціонерні товариства (курсова)
ІМБМ:Міжнародна економіка і менеджмент. Акціонерні товариства (курсова)
Формування і розподіл прибутку торгових підприємств (диплом)
Управління доходами і видатками торговельних підприємств (дипломна р-та)
Стратегія підприємства (бакалаврська р-та)
Підприємство, його суть, види і функції (курсова)
Організаційна структура управління підприємством у невиробничій сфері в умовах ринку (диплом)
Оборотні кошти підприємства, діагностика управління оборотним капіталом (дипломна робота)
Загальний аналіз підприємства, технологічні особливості та перспективи розвитку (на прикладі заводу) (курсова)
Аналіз. Аналіз і оцінка ефективності використання основних промислово-виробничих фондів на виробничих підприємствах в умовах встановлення ринкових від
Автомобіль на підприємстві. Автопослуги, їх податковий та бух. облік, екон. розрахунки (курсова)
Автоматизація господарської діяльності ВАТ (диплом)
Якість продукції та її оцінка (реферат)
Шляхи підвищення ефективності використання обігових коштів на підприємстві (реферат)
Шляхи зниження собіварстості (реферат)
Інтегральна ефективність діяльності підприємства (курсова)
Інтегральна ефективна діяльність(реферат)
Інфраструктура (реферат)
Інноваційні процеси (реферат)
Інвестиції: формування, використання, ефектиувність (реферат)
Інвестиції, їх види і характеристика. (реферат)
Цінова політика і цінова стратегія фірми (реферат)
Ціна та її особливості (реферат)
Ціна - її суть та процес формування на підприємтсвах... (курсова робота)
Джерела фінансування проектів(реферат)
Державне казначейство в Україні, його суть і значення(реферат)
Державна реєстрація підприємницької діяльності (реферат)
Дебіторська заборгованість (реферат)
Доплати і надбавки (реферат)
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (реферат)
Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу (реферат)
Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції (реферат)
До проблем відносин власності в аграрній сфері України
Житлова іпотека перехідного періоду: проблеми і перспективи розвитку
Ефективність відтворювання та використання основних виробничих фондів (реферат)
Ефективність використання оборотних фондів(реферат)
Економічні основи та види міжнародної торгівлі(курсова робота)
Економічні зв’язки: оплата праці і ринок праці
Економічне становище України в контексті економічної безпеки
Економічний зміст поняття «заробітна плата». Системи, форми та види оплати праці(реферат)
Економічна природа кредиту та його у супільному відтворенні
Економічна конкуренція
Економіка галузі, менеджмент та маркетинг
Що таке підприємництво (реферат)
Фінансування та кредитування ЗЕД підприємства (реферат)
Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності (курсова)
Фінансова діяльність (курсова)
Фінансова стратегія діяльності підприємства (курсова робота)
Фінансова санація підприємств , її економічний зміст та порядок проведення (реферат)
Фінанси акціонерних товариств (курсова)
Теорія виробництва(реферат)
Формування собівартості готової продукції (дипломна)
Форми інвестування(реферат)
Форми і системи оплати праці (реферат)
Форми власності (реферат)
Торговельно-поседерницька діяльність на Україні. Переспективи розвитку (курсова робота)
Управління(реферат)
Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” (курсова)
Управління формуванням асортименту товарів в торговельному підприємстві на основі маркетингу(дипломна робота)
Управління підприємством у невиробничій сфері в умовах сучасного ринку (дипломна робота)
Управління підприємством в умовах перехідного періоду (курсова)
Управління підприємством в перехідний період (курсова робота)
Управління підприємством (реферат)
Товариство з обмеженою відповідальністю (реферат)
Трудові ресурси як соціально-економічна категорія й об'єкткерівництва(реферат)
Транспортні перевезення(реферат)
Тактичне планування (реферат)
Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати (реферат)
Сучасні інформаційні технології і програмні продукти та їх правовий захист (реферат)
Суть підприємництва, його види та розвиток (реферат)
Сутність і функції процесу управління (реферат)
Сутність і завдання організації праці (реферат)
Сутність та методи калькулювання (реферат)
Сутність підприємництва як особливого виду господарської діяльності. Основні характерні ознаки підприємства (курсова)
Сутність продуктивності і продуктивності праці (реферат)
Сутність вартості робочої сили (реферат)
Структура. Типи, форми і сегменти ринків праці (реферат)
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці (реферат)
Структура заробітної плати. Елементи організації оплати праці (реферат)
Стратегія діяльності підприємства (дипломна робота)
Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки(курсова робота)
Стратегія підприємств (реферат)
Стратегія підприємств (реферат)
Стратегія планування ринкової діяльності підприємств (реферат)
Стратегія розвитку підприємства (реферат)
Страхування відповідальності позичальників за неповернення кредиту(курсова робота)
Суб’єкти підприємництва та умови їх господарювання (реферат)
Суб’єкти підприємництва та умови їх господарювання (реферат)
Суб'єкти інвестиційної діяльності(реферат)
Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів (реферат)
Соціально-економічна сутність заробітної плати (реферат)
Соціально-економічна сутність заробітної плати (реферат)
Собівартість – комплексний економічний показник: поняття, види, склад витрат (реферат)
Собівартість прибутку і рентабельність (реферат)
Собівартість прибутку і рентабельність (реферат)
Система нетарифного регулювання(реферат)
Підприємство, його суть, види і функції (курсова)
Підприємство, його суть, види і функції (реферат)
Підприємство, його види та об'єднання підприємств (реферат)
Підприємство, його види та об'єднання підприємств (реферат)
Підприємство як суб'єкт господарювання (реферат)
Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки (реферат)
Підприємство – основна ланка народного господарства країни (реферат)
Підприємство - елемент господарювання (реферат)
Підприємницька діяльність субєктів господарювання (реферат)
Підприємницька діяльність субєктів господарювання (реферат)
Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання(реферат)
Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва(реферат)
Підприємництво (реферат)
Оцінка, аналіз та планування продуктивності праці на підприємстві
Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності фірми(реферат)
Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення (курсова)
Оцінка системи внутрішнього контролю(реферат)
Методичні основи планування продуктивності праці (реферат)
Методика обчислення основних статей калькуляції (реферат)
Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності
Методи оцінки активів підприємства при реформуванні відносин власності
Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства(реферат)
Методи обгрунтування планів внутрішніх підрозділів підприємства (реферат)
Механізм формування і використання фонду оплати праці в аграрних формуваннях
Механізм банкрутства в Україні та шляхи його вдосконалення
Мета і завдання виробничої діяльності підприємства (реферат)
Мета та етапи обліку витрат виробництва (реферат)
Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства (реферат)
Необхідні документи для заключення угоди (реферат)
Передумови створення підприємства (реферат)
Персонал підприємства (реферат)
Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах(курсова робота)
Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах (дипломна)
Основні типи та форми власності (реферат)
Основні фази промислового нововедення і їх характеристика (реферат)
Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу (курсова)
Основні напрямки розвитку науково-технічного прогресу
Основні засоби підприємства
Основні засади та проблеми інвестування(реферат)
Основи організації фінансів підприємств (реферат)
Основи бізнесу (реферат)
Особливості формування і розвитку української економічної думки, її основні напрямки і школи
Особливості формування статутних фондів підприємств (реферат)
Особливості формування підприємницької культури учнів молодших класів
Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій(реферат)
Модельні розрахунки діяльності підприємств малого та середнього бізнесу
Податки на споживання(реферат)
Оперативне керування виробництва (реферат)
Оперативне керування виробництва (реферат)
Поточні витрати та ціни на продукцію (послуги). Характеристика собівартості (реферат)
Мотивація(курсова робота)
Посередники
Поняття, функції та методи управління (курсова)
Поняття, форми та види зайнятості (реферат)
Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу (курсова)
Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств (курсова)
Поняття, місія і різноманітні цілі створення підприємств (реферат)
Поняття, види і значення інфраструктури підприємства (курсова)
Поняття і сутність факторів продуктивності (реферат)
Поняття і види ефективності (курсова)
Поняття та ознаки акціонерного товариства (реферат)
Поняття про власний капітал (реферат)
Поняття ринку праці, його елементи і функції (реферат)
Поняття галузі
Оплата праці в бригадах (реферат)
Оплата праці в бригадах (реферат)
Оплата праці (курсова)
Оплата праці (контрольна)
Показником продуктивності праці (реферат)
Показники і методи вимірювання продуктивності праці (реферат)
Показники відтворювання та ефективності використання основних виробничих фондів (реферат)
Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами (реферат)
Норми і нормативи праці (реферат)
Норми затрат праці (реферат)
Нормативні документи, регламентуючі питання оплати праці(реферат)
Позитивна економіка
Повне товариство (реферат)
Повне товариство (реферат)
Питання персоналу на підприємстві (реферат)
Планування діяльності підприємств (реферат)
Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку (реферат)
Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку (реферат)
Планування коштів на оплату праці (реферат)
Планування коштів на оплату праці (реферат)
Планування й аналіз чисельності працівників (реферат)
Планування й аналіз заробітної плати (реферат)
План матеріально-технічного забезпечення (реферат)
План матеріально-технічного забезпечення (реферат)
Представництво (довіреність)(курсова робота)
Продуктивність, мотивація і оплата праці(реферат)
Продуктивність, мотивація й оплата праці (реферат)
Продуктивність праці, як економічна категорія. Методи вимірювання показники рівня продуктивності праці (реферат)
Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання (реферат)
Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання (реферат)
Продуктивність праці (реферат)
Прогнозування планування й регулювання діяльності (реферат)
Проблеми оцінки в контексті завдань антикризисного управління діяльності підприємства (реферат)
Проблеми посередницької діяльності комерційних банків в Україні
Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів
Програми сприяння зайнятості (реферат)
Принципи роботи представництв фармацевтичних фірм (реферат)
Припинення діяльності підприємства (реферат)
Природа інноваційних процесів (реферат)
Призначення тарифної системи (реферат)
Прибуток та монополія (шпаргалки)
Прибуток підприємства, його види, джерела формування і використання(реферат)
Праця, кадри та соціальний розвиток колективу(реферат)
Організація(контрольна робота)
Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства (реферат)
Організація й обслуговування робочих місць (реферат)
Організація роботи фірмового магазину та шляхи її удосконалення(дипломна робота)
Організаційно-правові форми підприємств
Організаційно - економічний механізм забезпечення економічної безпеки підприємства (реферат)
Обігові кошти(реферат)
Обігові кошти (реферат)
Об’єднання суб’єктів підприємництва (реферат)
Матеріальні і нематеріальні активи (реферат)
Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства(реферат)
Матеріально-технічне забезпечення форми і системи. Обчислення потреби у матеріалах (курсова)
Напрями та об'єкти інвестування(реферат)
Напрями посилення ролі заробітної плати та інших видів стимулювання у механізмі оцінки високоякісної праці
Оборотні фонди підприємства(реферат)
Оборотні фонди підприємства(реферат)
Оборотні кошти підприємства: поняття і структура (реферат)
Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (дипломна)
Облік готової продукції та її реалізації (реферат)
Облік готової продукції та її реалізації (реферат)
Малий і середгній бізнес: еволюція понять і проблема визначення(реферат)
Обгрунтування підприємницької ідеї (бізнес-план) (реферат)
Ліцензування підприємницької діяльності (реферат)
Лізингові контракти (реферат)
Легалізація суб’єктів підприємницької діяльності (реферат)
Комерційні переговори(реферат)
Комерційна діяльність і асортиментна політика (курсова робота)
Комплексне дослідження ринку(реферат)
Конкуренція
Командитне товариство і товариство з додатковою (реферат)
Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць (реферат)
Корпорація
Класифікація і структура персоналу підприємства та їх характеристика (реферат)
Класифікація підприємств та характеристика їх видів (лекція)
Класифікація підприємств та характеристика їх видів (реферат)
Класифікація вітчизняних господарських товариств (курсова)
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення)підприємств і організацій(тема)
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій (реферат)
Реструктуризація та санація (фінансове оздоровлення) підприємств і організацій (реферат)
Ремонтне і енергетичне обслуговування виробництва. Організація виробничих процесів (реферат)
Регулювання зайнятості населення (реферат)
Реалізація права власності на нематеріальні ресурси(реферат)
Роль комерційної діяльності торговельних підприємств у забезпеченні доведення споживчих товарів до населення(курсова робота)
Розподіл заробітку в умовах колективної оплати праці. Контрактна система оплати праці (реферат)
Розроблення плану продуктивності праці (1-а частина) (реферат)
Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві (реферат)
Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку(курсова робота)
Розвиток малого підприємництва (на прикладі Волинської області) (курсова)
Робочий час. Режим праці та відпочинку (реферат)
Робота з економетрії
Зміст і методика обчислення кошторису виробництва (реферат)
Знос основних виробничих фондів та методи його оцінки (реферат)
Значення і напрямки підвищення фінансових результатів виробничої діяльності (реферат)
Зовнішня торгівля України
Звіт по навчально-виробничій практиці(реферат)
Заходи держави, щодо залучення іноземного капіталу
Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України
Застосування комп’ютерного моделювання в курсі вивчення економіки(реферат)
Залучення іноземних інвестицій для розвитку та посилення ефективності діяльності суб’єктів господарювання (реферат)
Заробітна плата: форми і системи (дипломна)
Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах
Загальні економічні основи товарного виробництва, його еволюція
Загальні поняття форм і систем заробітної плати (реферат)
Загальна частина характеристика підприємства (курсова)
Загальна характеристика інноваційних процесів. Поняття і класифікація їх видів (курсова)
Загальна характеристика підприємства і нормативно-правової бази на засадах якої ця організація створена (реферат)
Загальна характеристика планування, принципи та методи планування (курсова)
Загальна характеристика продукції, поняття і класифікація. Вимірники обсягу (реферат)
Загальна характеристика господарських товариств (реферат)
Відтворення та вдосконалення основних фондів (реферат)
Бізнес-план підприємства. Сутність, зміст, призначення, структура, методологія. (Курсова робота)
Вдалий досвід підприємництва (науково-пошукова робота)
Безробіття і його види (реферат)
Внутрішні ціни та методи їх формування (реферат)
Головні аспекти інвестування в сучасних умовах
Аналіз чутливості(реферат)
Аналіз чистого прибутку (реферат)
Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів (виробничі фонди та ефективність їх використання, персонал підприємства) (реферат)
Аналіз фінансового стану підприємств (реферат)
Аналіз та оцінка фінансової звітності суб’єктів господарювання (реферат)
Аналіз стану і використання основних фондів підприємства (реферат)
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”
Аналіз прибутку підприємств в умовах перехідної економіки
Аналіз оборотних коштів на підприємстві (курсова)
Аналіз затрат на виробництво(реферат)
Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці (реферат)
Аналіз загального обсягу та динаміки оплати праці (реферат)
Аналіз беззбитковості проекту(реферат)
Акціонерне товариство (реферат)
Види конкуренції. Їх природа і особливості (курсова робота)
Актуальність брендингу в економіці України(реферат)
Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства (контрольна)
Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів (реферат
Виробнича потужність підприємства: показники, чинники, принципи розрахунку(реферат)
Категории рефератов :
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою
Інформатика, компютерні науки
Історія Всесвітня, реферат, курсова
Історія економічних вчень, економічна історія
Історія України, реферат, курсова, диплом
Історія, теорія держави і права, реферат, курсова
Архітектура, містобудування
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука
Банківська справа
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці
Бухгалтерський облік, податки, реферат, курсова
Військова справа, ДПЮ, реферат
Географія економічна, регіональна економіка
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог
Гроші і кредит, реферат, курсова
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство
Державне регулювання економіки, інвестиції
Екологія, природокористування, реферат, курсова
Економіка підприємства, реферат, курсова, диплом
Економічні теми (різне), реферат, курсова
Економічна теорія, теорія економічних наук
Журналістика, телебачення, ЗМІ
Краєзнавство, етнографія, етнологія
Культура, культурологія, етика, естетика
Література світова, всесвітня література
Література українська, література України
Логіка, формальна логіка, юридична логіка
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка
Мікроекономіка, реферат, курсова
Макроекономіка, реферат, курсова, диплом
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення
Математика, алгебра, геометрія, статистика
Медицина, терапія, фізіологія
Менеджмент, реферат, курсова
Мовознавство, філологія, реферат, курсова, диплом
Музика, теорія та історія музики
Народні промисли, ремеслярство
Народознавство, реферат, курсова, диплом
Наукознавство, інновації, ОНД, реферат, курсова
Нобелівські лауреати, біографія, фото
Образотворче мистецтво, реферат
Організація виробництва, реферат, курсова
Підприємництво, реферат, курсова
Педагогіка, виховання, реферат, курсова
Політологія, політика, реферат, курсова
Правознавство (різне), реферат, курсова
Психологія, реферат, курсова
Різне, реферати, курсові з різних напрямків
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю
Релігія, релігієзнавство, реферат
Риторика, ораторське мистецтво, реферат, курсова
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика
Світовий ринок і торгівля, реферат, курсова
Соціологія, соціальна робота
Страхування, реферат, курсова
Сценарії виховних заходів, уроків, свят
Твори шкільні
Технічні науки, реферат, курсова
Трудове право України, соцзахист, реферат, курсова
Українознавство, реферат, курсова
Фізика, реферат, курсова
Фізкультура, туризм, рекреація, реферат, курсова
Філософія, реферат, курсова
Фінанси, міжнародні, державні фінанси, реферати
Хімія, реферат, курсова
Цінні папери, реферат, курсова, диплом
Облако тегов :
Кое что о кое чем :)
Script works 0.0157 seconds